Przejdź do menu Przejdź do treści

Konferencje i Warsztaty

 

Nagroda zespołowa Wielkiego słownika języka polskiego PAN

 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Rusycystyka po 2022 roku: kontynuacja badań i nowe wyzwania

(Lublin 28–29 września 2023)

Czworo pracowników naszego Instytutu wzięło aktywny udział w konferencji, wygłaszając referaty:

· O języku antywojennym: od „ruskiej onucy” po „jezioro łabędzie” (Prof. T. Szczerbowski).

· Музыкальность текста в малой прозе Константина Паустовского (рассказ «Корзина с еловыми шишками») (Prof. L. Korenowska).

· Aktualna sytuacja badań etymologicznych i geolingwistycznych języków słowiańskich. Czy/Kiedy możliwa jest/będzie realizacja wspólnych projektów? (Prof. B. Ostrowski).

· Czy ja wiem, co ja jem – menu restauracji w przekładzie (Dr M. Dziwisz).

Wszystkie referaty wzbudziły zainteresowanie uczestników konferencji.


W dniach 25–27 maja 2023 w Pobierowie odbyła się konferencja poświęcona pamięci Doktor Bożeny Zinkiewicz-Tomanek

zatytułowana

JĘZYKI I KULTURY ŚWIATA W PERSPEKTYWIE LEKSYKOLOGICZNEJ I LEKSYKOGRAFICZNEJ

Instytut Neofilologii UP im. KEN reprezentowało dwoje językoznawców:

dr hab. Halina Chodurska, em. prof. UP – z referatem O rozterkach leksykologa‑fitonimisty

oraz

dr hab. Bogumił Ostrowski, prof. UP / IJP PAN – z referatem Słowiańskie słowniki etymologiczne i atlasy językowe. Stan obecny i perspektywy.  

Program konferencji POBIEROWO 05.2023


Prof. dr hab. Tadeusz Szczerbowski współorganizatorem konferencji Roman Ingarden w przestrzeni słowa,
z okazji 130. rocznicy urodzin Romana Witolda Ingardena

W warsztatach „CLARIN w praktyce badawczej”dot. wykorzystania metod maszynowego przetwarzania języka w naukach humanistycznych i społecznych, organizowanych we współpracy z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w dniach 9-10.12.22 wzięła udział dr Julia Ostanina-Olszewska.

Warsztaty leksykograficzne

14 grudnia 2022 r. Studenci I roku filologii rosyjskiej (SUM) wzięli udział

w warsztatach leksykograficznych zorganizowanych w Instytucie Języka Polskiego oraz Instytucie Slawistyki PAN przez Prof. Bogumiła Ostrowskiego.

W czasie zajęć Studentom udostępniono materiały, dokumentację naukową i kartoteki kilku pracowni leksykograficznych PAN: Słownika Prasłowiańskiego, Słownika Staropolskiego czy też Słownika Gwar Polskich. Studenci zapoznali się ponadto z rzadko dostępnymi w jednym miejscu normatywnymi, historycznymi, gwarowymi i etymologicznymi słownikami przede wszystkim słowiańskich, ale także innych języków indoeuropejskich. Warsztaty zakończyła wizyta w Pracowni Etymologii i Geolingwistyki, w której to we współpracy z licznymi naukowymi ośrodkami zagranicznymi opracowywane są kolejne tomy atlasów: Atlasu Językowego Słowiańszczyzny (Общеславянский Лингвистический Атлас) oraz Atlasu Linguarum Europae

 W międzynarodowej konferencji przekładoznawczej PRZESTRZENIE PRZEKŁADU 7 (Sosnowiec, 20-21 X 2022) wzięli udział prof. UP dr. hab. Bogumił Ostrowski, prof. Tadeusz Szczerbowski oraz dr Marcin Dziwisz.

Profesor Szczerbowski wygłosił wykład plenarny Język, kultura, przekład. Wzruszenie uczestników konferencji wywołał wideoklip ukraińskiego zespołu Antytiła (Атитіла) zatytułowany Hello. Z kolei dr Dziwisz w sekcji poświęconej przekładowi artystycznemu przedstawił referat Kreatywność autora jako wyzwanie dla tłumacza.Prof. UP/IJP PAN, dr hab. BOGUMIŁ OSTROWSKI wygłosił referat In memoriam prof. Wiesław Boryś: Meteorologica w badaniach etymologicznych profesora W. Borysia 

w czasie IV Międzynarodowego Słoweńskiego Sympozjum Dialektologicznego, które w formie hybrydowej w dniach 22-23 września 2022 roku odbyło się w Lublanie. 

 

 

Więcej informacji na ten temat: http://sdp.zrc-sazu.si/sl-si/sdp4  


W dniu 26.01.2022 odbyła się międzynarodowa konferencja

Język „okrągły jak pomarańcza”… Pamięci Profesor Krystyny Pisarkowej w 90. rocznicę Jej urodzin

zorganizowana przez Polską Akademię Umiejętności

Współorganizatorem i moderatorem Konferencji był Profesor dr hab. Tadeusz Szczerbowski, który wraz z córką Pani Profesor – Dorotą Krzywicką-Kaindel oraz prof. dr. hab. Leszkiem Bednarczukiem przywitał Prelegentów i uczestników konferencji.

Spotkanie otworzył prof. dr hab. Kazimierz Korus, Dyrektor I Wydziału PAU w Krakowie.

Następnie referaty wygłosili:

  • prof. Tadeusz Szczerbowski (UP w Krakowie), Krystyna Pisarkowa — profesor z charyzmą
  • Dorota Krzywicka-Kaindel„A w słowniku patrzyłaś?” — ze wspomnień córki
  • prof. Leszek Bednarczuk (PAU), Koncepcje składniowe Krystyny Pisarkowej
    13:30-13:50 
  • prof. Magdalena NowotnaBeethoven, Malinowski i wyliczanki polskie, czyli o języku naukowym Krystyny Pisarkowej
  • prof. Piotr Żmigrodzki (IJP PAN), Krystyna Pisarkowa w „Języku Polskim”

W trakcie spotkania odbyła się także projekcja filmu krótkometrażowego Sen(1963) z udziałem Krystyny Pisarkowej.

Konferencję zakończyły wspomnienia uczestników sesji naukowej.

Profesor Tadeusz Szczerbowski zaprezentował wieloautorską monografię zatytułowaną Język „okrągły jak pomarańcza”… Pamięci Profesor Krystyny Pisarkowej w 90. rocznicę Jej urodzin,której jest redaktorem naukowym.

Znalazły się w niej także publikacje kilkorga naszych pracowników; zob. https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/10889/PM1084–J%c4%99zyk-okr%c4%85g%c5%82y–Szczerbowski%5bred%5d.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Kraków 24-25 września 2021

UWAGA! Konferencja została przeniesiona na wiosnę 2022 roku. 

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich”

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ma zaszczyt zaprosić do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich, która odbędzie się w dniach 24-25 września 2021 roku w Krakowie.

Nasza konferencja poświęcona będzie wymianie myśli naukowej z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa wschodniosłowiańskiego. Chcielibyśmy, by poruszane na niej zagadnienia dotyczyły zarówno problematyki historii literatury i języka Słowian Wschodnich, jak i zjawisk współczesnych, zachodzących w ich obrębie.

Konferencja odbędzie się w trybie online za pośrednictwem MS Teams. Języki wystąpień: polski i rosyjski.

Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2021 r. Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy nadsyłać na adres: slowianie2021@gmail.com

Organizatorzy rezygnują z pobierania opłaty konferencyjnej.

Łączymy serdeczne pozdrowienia

Komitet Organizacyjny Konferencji

dr hab. prof. UP Aurelia Kotkiewicz

dr hab. prof. UP Bogumił Ostrowski

dr Natalia Kurjački-Góra

Zaproszenie na konferencję

Formularz zgłoszeniowy na konferencję


ПРИГЛАШЕНИЕ

Отделение русской филологии Педагогического университета в Кракове (Польша) приглашает принять участие в IV Международной научной конференции Традиция и современность. Язык и литература восточных славян. Конференция состоится с 24 по 25 сентября 2021 года и пройдет в режиме онлайн на платформе MS Teams. Языки выступлений: польский и русский.

Заявки на участие в нашей конференции с указанием темы доклада просим присылать до 30.04.2021 года по ниже приведенному электоронному адресу: slowianie2021@gmail.com

Организаторы отказываются от оплаты за конференцию.

С уважением

Оргкомитет:

Аурелия Коткевич, д.ф.н., проф. Педагогического университета в Кракове

Богумил Островски, д.ф.н., проф. Педагогического университета в Кракове

Наталья Курячки-Гура, к.ф.н. Педагогического университета в Кракове

Приглашение на коференцию

Заявка на участие

Aktualności