Przejdź do menu Przejdź do treści

Praktyki studenckie nauczycielskie

Praktyki psychologiczno-pedagogiczne – 30 h
Cele praktyki:

Celem praktyki jest zapoznanie się ze specyfiką szkoły, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji, gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą z uczniami, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno- pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Na stronie Studium Kształcenia Nauczycieli zostały zamieszczone uaktualnione dokumenty dotyczące praktyki psychologiczno-pedagogicznej dla studentów II roku studiów I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne). Link do strony Centrum Kształcenia Nauczucieli: https://ckn.up.krakow.pl/modul-ksztalcenia-nauczycieli/

W sprawie praktyk psychologiczno-pedagogicznych prosimy o kontakt z  CENTRUM KSZTALCENIA NAUCZYCIELI

Dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli

dr hab. prof. UP Joanna Łukasik , e-mail: joanna.lukasik@up.krakow.pl

Kierownik Studium Kształcenia Nauczycieli

dr Stanisław Kowal,  e-mail: stanislaw.kowal@up.krakow.pl

Sekretariat

mgr Małgorzata Cichoń, e-mail: skn@up.krakow.pl, tel. 12 662 72 49,

ul. Podchorążych 2, pokój 318, 30-084 Kraków.


Praktyki zawodowo-dydaktyczne
Cele praktyki:

Celem praktyki jest zapoznanie się przez studenta z różnymi formami pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkołach zawodowych i liceach, zastosowanie praktycznych wiadomości i umiejętności, zdobytych w toku studiów, i pogłębienie znajomości metod i form nauczania.

W czasie praktyki pedagogicznej studenci powinni uzyskać możliwość doskonalenia umiejętności istotnych w procesie nauczania języka obcego.

Na kompetencję tą składa się:

– planowanie fragmentów lekcji, całych lekcji i bloków tematycznych, zadań domowych, sprawdzianów pisemnych i ustnych;

– dostosowywanie technik nauczania do poziomu, możliwości i wieku grupy;

– odpowiedni dobór zadań i ćwiczeń, organizowanie pracy indywidualnej, w parach i grupach;

– projektowanie i wykonanie prostych pomocy naukowych, efektywne ich wykorzystanie;

– kontrola i ocena wyników pracy uczniów;

– kontrola zachowania uczniów w trakcie zajęć, poznawanie technik niewerbalnych, praca nad mową ciała, wyrażanie aprobaty lub dezaprobaty różnorodnymi środkami wyrazu;

– uczestniczenie w zajęciach kół zainteresowań oraz w zajęciach wynikających z Karty Nauczyciela.


Kierownik praktyk zawodowo-dydaktycznych dla kierunku Filologia rosyjska: 
dr Larisa Mikheeva

Katedra Językoznawstwa Rosyjskiego
ul. Studencka 5, p. 109, tel. 12 662 6735
e-mail: larisa.mikheeva@up.krakow.pl 


Pliki do pobrania

Regulamin praktyki zawodowej pedagogicznej II SUM_— копия

OCENA PRZEBIEGU PRAKTYKI

SYSTEM OCENIANIA PRAKTYK

PROTOKÓŁ HOSPITACJI

Plan Lekcji

Rejestr lekcji przeprowadzonych samodzielnie

Rejestr lekcji obserwowanych

2-ZGODA-SZKOLY

12.-RODO-oświadczenie-studenta

11.-RODO-Decyzja-Prorektora-ds.-Studenckich

 

Aktualności